محصولات محافظ کولر محافظ دیجیتالی مخصوص کولر گازی

محافظ دیجیتالی مخصوص کولر گازی

Sample image

همه ما اطلاع داریم که وسایل برقی در مقابل نوسانات شدید برق و همچنین قطع و وصل ناگهانی برق شهری مقاومت چندانی ندارند.

نوسانات برق شهری و قطع و وصل ناگهانی برق میتواند لطمات جدی به وسیله برقی و دستگاههای گران قیمت ما وارد ساخته و آن را روانه تعمیرگاههای مجاز و غیر مجاز برای تعمیر نماید.

 

همه ما اطلاع داریم که وسایل برقی در مقابل نوسانات شدید برق و همچنین قطع و وصل ناگهانی برق شهری مقاومت چندانی ندارند.

نوسانات برق شهری و قطع و وصل ناگهانی برق میتواند لطمات جدی به وسیله برقی و دستگاههای گران قیمت ما وارد ساخته و آن را روانه تعمیرگاههای مجاز و غیر مجاز برای تعمیر نماید.