محصولات محافظ کامپیوتر مدل محافظ : BMA - 106

مدل محافظ : BMA - 106

محافظ الکترونیکی مخصوص کامپیوتر

دارای علامت استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره ثبت صنعتی :  ID - 1096